Большая Экономическая Библиотека    Книга "Деньги"    Золото вместо денег    Авторам и читателям    Контакты
научные статьи:   этнические потенициалы русских, украинцев, американцев и др. народов мира    теория проихождения росов и русов    циклы и пути национализма, патриотизма и сепаратизма    государственные идеологии России, Украины, ЕС и США   
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Марочкін І.Є.

Організація судових та правоохоронних органів


 

Тут выложен учебник Організація судових та правоохоронних органів , который написал Марочкін І.Є..

Данная книга Організація судових та правоохоронних органів относится к экономике и предназначена для обучения деньгам и денежным отношениям.

Книгу-учебник Організація судових та правоохоронних органів - Марочкін І.Є. полностью можно читать онлайн или скачать бесплатно здесь, на этой странице, без регистрации и без СМС.

Размер архива с экономической книгой Організація судових та правоохоронних органів: 158.79 KB

Організація судових та правоохоронних органів - Марочкін І.Є. - скачать бесплатно книгу


ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
За редакцією доцентів
/. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової,
О. М. Толочна
Допущено
Міністерством освіти і науки України.
Навчальний посібник для студентів
юридичних спеціальностей
вищих закладів освіти
Харків
«Право»
2000
ББК 67.7
О 64
Навчальний посібник підготовлений викладачами кафедри судових
та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого
Гриф про допущення видання як навчального посібника наданий
18.07.2000 р. Міністерством освіти і науки України.
Рецензенти: професор правничого факультету Волинського
державного університету ім. Лесі Українки, доктор
юридичних наук В. В. Долежан; начальник кафедри
кримінального процесу Університету внутрішніх
справ МВС України, кандидат юридичних наук
Г. К. Кожевніков
Автори навчального посібника:
Кандидати юридичних наук: І. Є. Марочкін (розд. II); В. В. Афа-
насьєв і В. С. Бабкова (розд. XII); В. Д. Бринцев (розд. V); Т. Б. Віль-
чик(розд. X, XIII) і разом з Н. В. Сібільовою (розд. III);
Д. І. Пишньов (розд. VIII); Н. В. Сібільова (§ 1-6 розд. IV, розд.
VI, XI і разом з Д. І. Пишньовим (§ 7 розд. IV); Ж. О. Сульженко
(розд. IX); О. М. Толочко (передмова, розд. І, § 8 розд. IV);
О. О. Шандула (розд. VII).
Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посіб-
О 64 ник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів
освіти /1. Є. Марочкін, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова та ін.]; За
ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків:
Право, 2000. — 272 с.
І5ВК 966-7146-37-5
У навчальному посібнику розглядаються статус судових та правоохоронних
органів та порядок їх формування. Значна увага приділяється дослідженню природи
судової влади в Україні, розкривається зміст принципів правосуддя, аналізуються
функції і повноваження суду, прокуратури, органів внутрішніх справ та інших пра-
воохоронних органів.
Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
освіти України. ___
• 955ГЧТ5"" ''.'•"''•' і
.—*•-'•> ' ^
І5ВК 966-7146-37-5
голош. ББК 67.7
© І. Є. Марочкін, В. В. Афа-
насьєв, В. С. Бабкова, 2000
© «Право», 2000
ПЕРЕДМОВА
Сучасний етап розвитку державності вимагає глибо-
ких знань про систему та повноваження органів, що бе-
руть участь у реалізації правових приписів. Ці органи —
основна ланка механізму правозастосування, без якого не
може існувати сучасне суспільство. Такі знання потрібні
для професійної діяльності суддів і прокурорів, слідчих і
осіб, що здійснюють дізнання, адвокатів і юристів, які
працюють у державних, комерційних та інших організа-
ціях. Вони необхідні також студенту-юристу для засвоєн-
ня юридичних дисциплін, які треба йому пізнати в ході
всього процесу навчання цій професії.
Навчальна дисципліна «Організація судових та право-
охоронних органів» дає загальну, вихідну інформацію про
державні та недержавні органи, що здійснюють правоохо-
ронну діяльність. Коло таких органів досить широке. Тра-
диційно до них належать суд, прокуратура, органи досу-
дового слідства, органи юстиції, органи внутрішніх справ,
органи Служби безпеки, адвокатура, нотаріат.
Мета вивчення даної дисципліни — дати майбутнім
юристам чітке уявлення про те, як формуються ці органи,
який вони мають склад і структуру, які функції викону-
ють, як взаємодіють один з одним, іншими державними
та громадськими організаціями, яке їх соціальне, призна-
чення. Особлива увага приділяється судам, оскільки вони
наділені повноваженнями по здійсненню судової влади.
Одна з особливостей цієї дисципліни полягає в тому,
що від тих, хто її вивчає, вимагається засвоєння численних
нормативних актів. У цілому студенту доводиться мати
Передмова
справу з декількома десятками нормативних актів різно-
го рівня, починаючи від Конституції України, законів та
міжнародних договорів, обов'язкових для України, і за-
кінчуючи відомчими нормативними актами. Мабуть,
тільки деякі юридичні дисципліни характеризуються та-
кою особливістю. Для студента, якій не має достатніх на-
вичок роботи з нормативними актами, такий обсяг юри-
дичної інформації являє значну проблему. Становище
ускладнюється ще й тим, що триває процес відновлення
законів та інших нормативних актів, у тому числі тих, що
безпосередньо стосуються організації і основ діяльності
правоохоронних органів.
Організація судових та правоохоронних органів
Розділі
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ,
СИСТЕМА ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ
СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»
§ 1. Поняття і завдання правоохоронної діяльності
Одним з важливих напрямків діяльності держави та її
органів у житті суспільства є виконання завдань по захи-
сту прав і свобод людини і громадянина, охороні прав і
законних інтересів державних та недержавних організа-
цій, об'єднань громадян, боротьбі зі злочинами та інши-
ми правопорушеннями. Про це говориться в ст. З, п. 1,14
ст. 92, п. 1, 2 ст. 116 Конституції України. Так, у ч. 2 ст. З
Конституції України закріплено: «Права і свободи люди-
ни та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов'язком держави».
Наведені конституційні приписи вимагають, щоб усі
органи їх точно виконували. Водночас самі громадяни не
позбавляються можливості відстоювати в будь-який за-
конний спосіб свої права і свободи, активно домагатися
виконання органами покладених на них повноважень та
сприяти їм у цьому.
Для переважної більшості органів їх діяльність не за-
микається на вирішенні цих хоча і дуже важливих, але все
ж обмежених завдань по безпосередньому захисту прав і
свобод людини і громадянина, охороні законності і пра-
вопорядку, боротьбі зі злочинами та іншими правопору-
шеннями.

Організація судових та правоохоронних органів - Марочкін І.Є. -> читать книгу онлайн далее


Публикация отзывов к книге Організація судових та правоохоронних органів на нашем сайте не предусмотрен.
Полагаем, что книга Організація судових та правоохоронних органів автора Марочкін І.Є. придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Організація судових та правоохоронних органів своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Марочкін І.Є. - Організація судових та правоохоронних органів.
Возможно, что после прочтения книги Організація судових та правоохоронних органів вы захотите почитать и другие книги Марочкін І.Є.. Для этого зайдите сюда, на страницу писателя Марочкін І.Є. - может быть, там есть еще книги, которые вас заинтересуют.
Если вы хотите узнать больше о книге Організація судових та правоохоронних органів, то воспользуйтесь поисковой системой в Интернете.
Биографии автора Марочкін І.Є., написавшего книгу Організація судових та правоохоронних органів, на данном сайте пока что нет.
Ключевые слова страницы: Організація судових та правоохоронних органів; Марочкін І.Є., скачать, читать, книга, произведение, электронная, полностью, онлайн, бесплатно
научные статьи:   демократия и принципы Конституции в условиях перемен    чему должна учить школа    принципы для улучшения брака: 1 и 3 понравится женщинам, а 4 и 6 понравится мужчинам    реальная дружба - это взаимопомощь   

А - П

П - Я