Большая Экономическая Библиотека    Книга "Деньги"    Золото вместо денег    Авторам и читателям    Контакты
научные статьи:   этнические потенициалы русских, украинцев, американцев и др. народов мира    теория проихождения росов и русов    циклы и пути национализма, патриотизма и сепаратизма    государственные идеологии России, Украины, ЕС и США   
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

....................121
1. Господарство країн з перехідною економікою 121
2. Країни, що розвиваються .............................. 126
3. Нові індустріальні країни ............................ 130
Частина друга. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 136
Лекція X. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
у період від найдавніших часів до V ст. н. е. .... 136
1. Основні здобутки господарства первісних
племен. Трипільська культура ..................... 136
^. І оснодарство скіфів та античних міст-держав
українського Причорномор'я ........................ 138
3. Економічний розвиток східнослов'янських
племен .......................................................141
Лекція XI. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇН-
СЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(V — XVI ст.).......................................................... 146
1. Форми і характер землеволодіння в Київській
державі. Категорії залежного населення ....... 146
2. Міста, ремесла, торгівля у Київській Русі ....... 149
3. Господарство України—Русі періоду роздроб-
леності та монголо-татарського поневолення
(XII — середина XIV ст.) ............................. 153
4. Економічне становище українських земель
у литовсько-польські часи............................ 154
Лекція XII. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
у XVII — XVIII ст. ................................................162
1. Еволюція аграрних відносин в козацько-геть-
манську добу .............................................. 162
2. Мануфактурний період української промисло-
вості .......................................................... 166
3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування
українського національного ринку................ 169
4. Господарство Запорізької Січі ...................... 173
Лекція XIII. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в XIX ст. ......177
1. Промисловий переворот в Східній Україні..... 178
2. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській
імперії і в Західній Україні ......................... 181
3. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її здій-
снення в Україні ......................................... 183
4. Промисловий розвиток західноукраїнських
земель........................................................ 185
5. Фінансова політика ..................................... 187
Лекція XIV. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
наприкінці XIX — початку XX ст. ...................... 189
1. Індустріалізація в Україні............................ 189
2. Зрушення в сільському господарстві. Столи-
пінська аграрна реформа.............................. 192
3. Зародження і розвиток кооперативного руху 195
4. Фінанси та кредит....................................... 199
Лекція XV. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ У МІЖВОЄН-
НИЙ ПЕРІОД.......................................................... 201
1. Економічна політика українських урядів доби
Національно-визвольної революції
(1917—1919рр.).......................................... 201
2. Економічні експерименти більшовиків
в Україні: "воєнний комунізм" та неп........... 205
3. Сталінська індустріалізація в Україні: хід,
особливості, наслідки ................................... 210
4. Колективізація сільського господарства та її
наслідки в Україні. Голодомор 1932—1933 рр. 212
5. Економічний розвиток західноукраїнських
земель у 20—30-х роках .............................. 215
Лекція XVI. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
(1939—1950 рр.) ..................................................... 218
1. Господарство України на першому етапі
другої світової війни ................................... 218
2. Економічне становище України в 1941—1944 рр. 221
3. Труднощі післявоєнної відбудови .................. 223
Лекція XVII. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
в 1950—1980-ті роки..............................................228
1. Україна в умовах кризи радянської тоталітар-
ної системи і спроб її модернізації ............... 228
2. Причини і форми застійних явищ в економічно-
му житті 70-х — першій половині 80-х років ... 232
3. Пошуки шляхів реформування господарської
системи в другій половині 80-х років та їхня
невдача ...................................................... 236
Лекція XVIII. ЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
в 1990-ті роки .........................................................241
1. Проблеми соціально-економічного реформуван-
ня української економіки в перші роки неза-
лежності .................................................... 241
2. Економічне становище держави у другій
половині 90-х років ..................................... 245
ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ"......... 254
Тема 1. Вступ ........................................................... 254
Частина перша. Економічна історія провідних країн світу 254
Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього
світу ............................................................. 254
Тема 3. Становлення та розвиток феодальної системи
господарства .................................................. 255
Тема 4. Мануфактурний період світової економіки
(XVI — XVIII ст.).......................................... 255
Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства
(кінець XVIII — друга третина XIX ст.) ........... 256
Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній
третині XIX — на початку XX ст. ................... 256
Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєн-
ний період..................................................... 257
Тема 8. Господарство провідних країн світу після другої
світової війни ................................................ 257
Тема 9. Загальна характеристика економіки країн,
що розвиваються ............................................258
Частина друга. Економічна історія України....................259
Тема 10. Господарство українських земель в період від
найдавніших часів до V ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
научные статьи:   демократия и принципы Конституции в условиях перемен    чему должна учить школа    принципы для улучшения брака: 1 и 3 понравится женщинам, а 4 и 6 понравится мужчинам    реальная дружба - это взаимопомощь   

А - П

П - Я