Большая Экономическая Библиотека    Книга "Деньги"    Золото вместо денег    Авторам и читателям    Контакты
научные статьи:   этнические потенициалы русских, украинцев, американцев и др. народов мира    теория проихождения росов и русов    циклы и пути национализма, патриотизма и сепаратизма    государственные идеологии России, Украины, ЕС и США   
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Лановик Б.Д.

Економічна історія: Курс лекцій


 

Тут выложен учебник Економічна історія: Курс лекцій , который написал Лановик Б.Д..

Данная книга Економічна історія: Курс лекцій относится к экономике и предназначена для обучения деньгам и денежным отношениям.

Книгу-учебник Економічна історія: Курс лекцій - Лановик Б.Д. полностью можно читать онлайн или скачать бесплатно здесь, на этой странице, без регистрации и без СМС.

Размер архива с экономической книгой Економічна історія: Курс лекцій: 219.5 KB

Економічна історія: Курс лекцій - Лановик Б.Д. - скачать бесплатно книгу


Б.Д. ЛАНОВИК
М.В. ЛАЗАРОВИЧ
В.Ф. ЧАЙКОВСЬКИЙ
ЕКОНОМІЧНА
ІСТОРІЯ
Курс лекцій
2-ге видання, перероблене
За редакцією
професора Б.Д. Лановика
Київ
"Вікар"
2000
Л22
Рецензенти:
М.М. Алексієвець, доктор історичних наук, професор
З.В. Гуцайлюк, доктор економічних наук, професор
Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф.
Л22 Економічна історія: Курс лекцій / За ред. Б.Д. Лано-
вика. — 2-ге вид., перероб. — К.: Вікар, 2000. — 300 с. —
(Вища освіта XXI століття).
I8ВN 966-7131-26-2
Посібник створено на основі підручника "Економічна історія
України і світу" (Київ: Вікар, 1999), рекомендованого Міністерством
освіти України для студентів вищих навчальних закладів. Цей під-
ручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики.
Найважливіші переваги посібника — відповідність програмі
курсу "Економічна історія" і лаконічна форма подання матеріалу.
У книзі наводяться також програма, тематика і плани семінарських
занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів-заочни-
ків, короткий словник основних термінів і список рекомендованої
літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступ-
ним для кожного студента.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викла-
дачів, усіх, хто цікавиться історією економіки України і світу.
ББК 65.5я73
I8ВN 966-7131-26-2
> Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,
В.Ф. Чайковський, 1999
) Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,
В.Ф. Чайковський, зі змінами, 2000
' Видавництво "Вікар", 2000
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА..................................................................... 15
Лекція І. ВСТУП.................................................................... 18
1. Предмет та завдання економічної історії ......... 18
2. Місце економічної історії в системі наук......... 20
3. Критерії періодизації курсу ........................... 21
Частина перша. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ ......... 23
Лекція II. ГОСПОДАРСТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
(від найдавніших часів до У ст. н. е.)....................23
1. Періодизація та основні риси господарства пер-
вісного суспільства........................................ 23
2. Господарство та соціально-економічні відноси-
ни у країнах Стародавнього Сходу .................. 24
3. Економічні причини розквіту та занепаду країн
античного світу............................................. 26х
Лекція III. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ
ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(V — XV ст.) .............................................................35
1. Основні риси та періодизація феодального гос-
подарства ..................................................... З 5
2. Форми землеволодіння та соціально-економічні
відносини в епоху середньовіччя .................... 36
3. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи ................ 39
4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Фінанси......... 43
Лекція IV. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ............................................................. 47
1. Передумови і наслідки Великих географічних
відкриттів .................................................... 4 7
2. Основні фактори становлення індустріального
суспільства. Мануфактури ............................. 49
3. Соціально-економічні передумови і наслідки
Нідерландської революції (1566—1609 рр.) .....50
4. Англійська революція 1640—1660 рр.: еконо-
мічні причини і наслідки............................... 52
5. Особливості генези індустріального суспільства
у Франції ..................................................... 56
6. Соціально-економічні передумови і наслідки
війни північноамериканських колоній за неза-
лежність ...................................................... 58
Лекція V. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПРОВІДНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ...................................................... 61
1. Промисловий переворот в Англії: передумови,
хід, наслідки................................................. 61
2. Особливості промислового перевороту у Франції 64
3. Особливості промислового перевороту
у Німеччині.................................................. 66
4. Промисловий переворот у СІЛА ...................... 68
Лекція VI. ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
в останній третині XIX — на початку XX ст......72
1. Прогрес науки, техніки і технології виробни-
цтва в останній третині XIX ст....................... 72
2. Економічне піднесення СІЛА та Німеччини...... 75
3. Основні фактори промислового відставання
Англії та Франції ......................................... 78
4. Становлення Індустріального суспільства
в Японії ....................................................... 81
5. Міжнародні економічні відносини................... 82
Лекція VII. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄН-
НИЙ ПЕРІОД ............................................................86
1. Економічні наслідки першої світової війни .....86
2. План Дауеса та його наслідки ........................ 88
3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки .... 89
4. Світова економічна криза 1929—1933 рр. ........ 92
5. Господарство розвинутих країн світу
у 30-х роках ................................................. 94
Лекція VIII. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ
КРАЇН СВІТУ в 1939—1990-х роках................... 102
1. Економіка провідних країн в роки другої
світової війни ............................................. 102
2. План Маршалла .......................................... 106
3. Передумови та наслідки прискореного розвит-
ку Німеччини та Японії............................... 107
4. Динаміка та структурні зміни світового госпо-
дарського розвитку другої половини XX ст. ... 112
5. "Спільний ринок" — Європейський Союз ...... 118
Лекція IX. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНО-
МІКИ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ ТА КРАЇН,
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ .......................

Економічна історія: Курс лекцій - Лановик Б.Д. -> читать книгу онлайн далее


Публикация отзывов к книге Економічна історія: Курс лекцій на нашем сайте не предусмотрен.
Полагаем, что книга Економічна історія: Курс лекцій автора Лановик Б.Д. придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Економічна історія: Курс лекцій своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Лановик Б.Д. - Економічна історія: Курс лекцій.
Возможно, что после прочтения книги Економічна історія: Курс лекцій вы захотите почитать и другие книги Лановик Б.Д.. Для этого зайдите сюда, на страницу писателя Лановик Б.Д. - может быть, там есть еще книги, которые вас заинтересуют.
Если вы хотите узнать больше о книге Економічна історія: Курс лекцій, то воспользуйтесь поисковой системой в Интернете.
Биографии автора Лановик Б.Д., написавшего книгу Економічна історія: Курс лекцій, на данном сайте пока что нет.
Ключевые слова страницы: Економічна історія: Курс лекцій; Лановик Б.Д., скачать, читать, книга, произведение, электронная, полностью, онлайн, бесплатно
научные статьи:   демократия и принципы Конституции в условиях перемен    чему должна учить школа    принципы для улучшения брака: 1 и 3 понравится женщинам, а 4 и 6 понравится мужчинам    реальная дружба - это взаимопомощь   

А - П

П - Я