Большая Экономическая Библиотека     Авторам и читателям    Контакты
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Радсонова Ф.

Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи


 

Тут выложен учебник Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи , который написал Радсонова Ф..

Данная книга Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи относится к экономике и предназначена для обучения деньгам и денежным отношениям.

Книгу-учебник Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи - Радсонова Ф. можно читать онлайн или скачать бесплатно здесь, на этой странице, без регистрации и без СМС.

Размер архива с экономической книгой Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи: 158.27 KB

Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи - Радсонова Ф. - скачать бесплатно книгу


Економіки
Пробний підручник
для 11 класу
загально освітньое школи
За редакцією 1. Ф. Радсонової
.-
Допущено
Міністерством освіти
України
КИЇВ
<ЗОДIАК-ЕКО>
1995

ПЕРЕДМОВА
Здобувши державну незалежність, Україна розвязує надзвичайно
важливе завдання - створення економіки, спроможної забезпе-
чити гідне життя народові. З цією метою Україна здійснює перехід
до ринкової економіки.
Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи
про свій добробут, про добробут своєї родини, щоденно, протягом
усього життя робить економічний вибір, приймає економічні
рішення і відповідає за їх наслідки, покладаючись, головним
чином, на власні зусилля і власний хист. Саме тому для громадян
України економічні знання стають нагальною потребою, а еко-
номіка перетворюється на одну з найпопулярніших наук.
Економічні знання потрібні всім - і тим, хто має власну
справу, і тим, хто наймається на роботу, і тим, хто продає, і
тим, хто купує. Вони часто бувають необхідними навіть у родинних
стосунках і взаєминах між людьми. Фундаментальні економічні
, знання потрібні також державним службовцям і політичним ді-
ячам.
Ринкові відносини неможливі без підприємництва. Сьогодні
багатьом молодим людям в Україні здається, що стати підпри-
ємцем можна без спеціальних знань. Це хибні уявлення, пород-
єні нерозвинутістю і примітивністю ринкових відносин, що
снують в нашій країні. Але криза і безладдя будуть подолані.
Настануть часи, коли саме життя, ринковий відбір залишать у
підприємництві не просто кмітливих і впевнених у собі- почат-
ківців, а тих, хто володіє теоретичними і практичними еконо-
мічними знаннями. Можливо, економічна освіта майбутніх під-
приємців України розпочнеться саме з цього підручника.
Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покли-
кана сформувати у громадян України економічні знання, еко-
номічну культуру, діловитість, підприємництво, навчити аналізу-
вати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.
З

Підручник з основ економіки е одним з перших, створених
для середньої школи. Головна його мета - допомогти учням
вивчити основи економічної теорії, засвоїти основоположні еко-
номічні поняття. У підручнику зроблено спробу окреслити коло
економічних знань, необхідних школярам і доступних для їхнього
сприйняття.
Підручник складається з пяти розділів. У першому висвіт-
люються завдання економічної науки, проблеми максимізації
виробництва споживчих благ за умови обмежених ресурсів, за-
сади ринкової та планової економіки. У другому розділі роз-
кладаються питання функціонування ринкової економіки, йдеться
про те, як діють ринкові установи: біржі, банки, фінанеово-кре-
дитні посередники. У третьому розділі розкривається зміст під-
приємницької діяльності, різних форм підприємництва, менедж-
менту й маркетингу. В четвертому розповідається про економіку
як иевну цілісність, про економічну політику держави та державні
засоби регулювання економіки. Пятий роздав містить інформацію
про деякі форми міжнародних економічних відносин; мвмнарод-
ний поділ праці і світову торгівлю, міжнародні валютні відновний
і діяльність міжнародних фінансово-кредитних організаіДй.
На початку кожного розділу сформульовано основні питання,
які висвітлюються в ньому. Це допоможе зосередити увагу на
тому, що потрібно засвоїти. Вивчаючи тему, слід користуватися
вміщеними у підручнику схемами, графіками, таблицями, щоб
глибоко і чітко зрозуміти економічні явища та закономірності.
Після кожної теми вміщено підсумки - етисяий виклад
основних її положень, а також контрольні запитання і завдання,
в тому числі творчі.
Автори підручника з вдячністю сприймуть аауваженна та по
бажання щодо його поліпшення від учителів, учнів, батьків, інших
зацікавлених осіб. Наша адреса: Київ, вул. Тургенввскка, 8,
Український державний педагогічний університет їм; Михайла
Драгоманова, кафедра економічрсї теорії,

I
Розділ
ВСТУП
ДО ЕКОНОМIЧНОЇ
ТЕОРIЇ

Знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж
знання з хімії чи фізики, географії чи біології. Людина живе
. у світі економічних явищ, вона купує і продає, отримує до-
ходи і сплачує податки, управляє і підкоряється управлін-
ським рішенням, наймається на роботу, розпочинає свою
справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії
свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші
ресурси (землю, гроші, устаткування тощо).
У першому розділі підручника розкриваються загальні
уявлення про економічні відносини та способи організації
економічного життя суспільства. Ці уявлення стануть
для вас своєрідним фундаментом для вивчення економіки.
Після вивчення розділу ви
знатимете:
що вивчає економічна теорія та яку роль вона відіграє
у житті суспільства й окремої людини;
що таке потреба та споживче благо як засіб її задо-
волення, чим керується споживач, задовольняючи свої
потреби;
як організовано виробництво споживчих благ та що
собою являють земля, праця, капітал, здатність до
підприємництва як фактори (ресурси) виробництва;
чому виробничі ресурси обмежені та які наслідки-має
їх обмеженість для суспільства;
який зміст вкладається у поняття <ринкова еконо-
міка> та <планова економіка>.
5

Тема 1. Обєкт і мета економічного
дослідження
Обєктом економічного дослідження, а отже, і предметом
економічної науки є економіка. Економіка - цс особлива
сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів
та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ
та їх споживання.
Виробництво в економічному розумінні - це спосіб
поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу (бу-
дов, устаткування, обладнання) - та їх узгодженого, ці-
леспрямованого використання, а також поєднання різних
сфер, галузей, видів виробництва, що грунтується на сус-
пільному поділі праці. Обмін - це відносини, завдяки
яким товари та послуги рухаються від виробників до спо-
живачів, і цей рух обслуговують гроші, ціни, торгівля.
Розподіл - цс формування доходів підприємців і робіт-
ників, службовців і фермерів, банкірів і землевласників,
окремих родин та держави. Споживання - це викори-
стання доходів і реалізація корисностей речей.
Уявлення про те, що має вивчати економічна наука,
змінювалися. З розвитком цивілізації людство дійшло вис-
новку, що найважливішим завданням будь-якого суспіль-
ства є найповніше задоволення потреб людини. Економічна
наука якраз і вивчає, як саме люди (суспільство), вико-
ристовуючи наявні ресурси, створюють різноманітні товари
та послуги, намагаючись досягти якнайповнішого задово-
лення потреб.
Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання,
устаткування) у кожний конкретний момент часу обмежені
за кількістю, а також за виробничими потужностями. Ба-
жання ж людей задовольняти свої потреби якомога повніше
необмежені. Проте як би ми не бажали забезпечити вищий
рівень споживання, це наше бажання наштовхується на
межу наявних ресурсів.
Економічна наука досліджує, як необхідно орга-
нізувати виробництво, обмін та ровподіл створених товарів
і послуг. Критерієм раціональності, тобто правильності
організації, економіки є її здатність задовольняти потреби
людей за наявних, обмежених виробничих ресурсів.
Хто може бути субєктом (дійовою особою) еконо-
мічних відносин?
Економіка - складна система, що постійно розвива-
ється, змінюється. Відповідно змінюються і субєкти еко-
6

немічних відносин. Так, у період середньовіччя такими
субєктами були: власник землі і залежний селянин, це-
ховий майстер і його учень, мандрівний торговець і лихвар,
чиновник, що уособлював королівську владу, і громадянин
вільного міста та ін.
Субєктами сучасної економіки є підприємець-менед-
жер, робітник, який працює за контрактом, фермер, під-
приємець-банкір, власники цінних паперів, вкладники
коштів у банк, підприємство як юридична особа і держава
в особі центрального банку, міністерства фінансів, цен-
тральних і місцевих органів влади. Відмінність між субєк-
тами економічних відносин періоду середньовіччя та су-
часними очевидна й істотна.
Оскільки економіка - складна і багатовимірна система,
то в ній, залежно від кута зору, можна виділяти різних
субєктів економічних відносин.
Якщо розглядати економіку під кутом зору руху това-
рів і доходів, то субєктами економічних відносин є до-
машні господарства, підприємства-виробники, що постача-
ють на ринок товари та послуги, держава, яка вилучає
частину доходів домашніх господарств і витрачає кошти на
придбання певних товарів і послуг. Для економіки командно-
адміністративного типу, якою була економіка України та ін-
ших соціалістичних країн, рух товарів і зворотний рух гро-
шей не був визначальним. Тоді діяли відносини ієрархії, що
складалися при розподілі виробничих ресурсів, а головними
субєктами економіки ставали центральні органи державної
влади, органи галузевого та територіального управління,
підприємства, окремі працівники.
Якщо розглядати економіку під кутом зору купівлі-
продажу, то субєктами економічних відносин є прода-
вець, який пропонує продукцію, і покупець, який формує
на неї попит.
Якщо розглядати економіку під кутом зору організації
ринкових відносин, то їх субєктами є банки, страхові
компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної
та оптової торгівлі.
Якщо розглядати економіку під кутом зору відносин
розподілу, то їх субєктами будуть одержувачі різних
доходів: найманий працівник як власник зарплати, під-
приємець як власник прибутку, акціонер як власник ди-
віденду на акцію, міністерство фінансів як збирач держав-
них податків.
Якщо розглядати економіку під кутом зору відносин
власності, то їх субєктами є ті, хто володіють певними

виробничими ресурсами. Власниками ресурсів можуть бу
окремі особи, партнерські, акціонерні, приватні, державні
і кооперативні підприємства, муніципальні і центральні
органи державної влади.
Отже, чим складнішим стає економічне життя суспіль-
ства, тим більше буде різних дійових осіб (субєктів) еко-
номіки.
Постає нове запитання: для чого і як вивчає економічна
наука економічні явища! Щоб відповісти на це запитання,
скористаємося схемою (див. мал. 1). Вона відображає три
етапи економічного дослідження: збирання фактів, розробка
теорії, обгрунтування економічної політики. Буває, що еко-
номічне дослідження зупиняється на другому етапі - роз-
робці теорії і не досягає етапу втілеяяя її висновків у
економічній політиці.
Збирання фактів - це нагромадження певних даних,
їх аналіз, класифікація. Якщо, наприклад, аналізуємо спо-
живання, то потрібно мати дані про рівеяь доходів спо-
живачів (мінімальну і середню зарплату), рів<<ь цін, струк-
туру споживання.
Економічна теорія - це спроба пояснити певні явища. З
цією метою факти впорядковують, шукають між ними звяз-
ки, роблять узагальнення. Нехай, наприклад, на підставі
фактів зроблено висновок про зниження рівня споживання
на 15 %. Фахівці шукають звязок цього явища з іншими. У
нашому випадку це можуть бути: інфляційне зростання цін,
збільшення податків, зменшення державних пільг та ін. Щоб
перевірити правильність припущення про причину знижен-
ня рівня споживання, потрібно знову звернутися до фактів,
які або спростовують, або підтверджують існування звязку
між тим явищем, що досліджується, й іншими. Це і відобра-
жає зворотна стрілка на схемі - від теорії до фактів. Iстотні
звязки, що повторюються, формулюються як принципи, за-
кономірності, тенденції, закони.
Крім теорії як пояснення звязків між окремими яви-
щами, існує теорія як система поглядів, що грунтуються
на певних вихідних положеннях. На основі таких вихідних
положень виникають учення, напрями, школи в економіч-
ній науці.
Досягнення економічної науки, висновки економічної
теорії використовуються при розробці економічної політики.
Iснують економічні радники при вищих урядових особах,
економічні розділи в програмах політичних партій. Але не
завжди і не всі теорії стають політикою урядів. Це зумов-
лено, по-перше, тим, що існують різні і навіть протилежні
8
---

Обгрунтупиия
Збери>

Розробка

пмомічяоі
фтгії

теорії

похі-тхв

Малюнок 1
теорії щодо одних і тих самих явищ. Наприклад, кри-
зову ситуацію в Україні на початку 90-х років Рух Укра-
їни пояснював інакше, ніж, скажімо, соціалістична партія.
По-друге, жодна теорія не може передбачити всіх можливих
змін в економічній ситуації. Тому в екстремальних си-
туаціях, якими є ситуації економічних криз, іноді необ-
хідно керуватися не лише теорією, а й просто здоровим
глуздом.
Якщо втілена в економічній політиці теорія не дає
бажаних результатів, тобто якщо її пояснення дійсності не
справджуються, то теорії коригуються, доповиюються,
оновлюються, іноді до старої назви теорії додається частка
<нео> (<новий>), наприклад: неокласична економічна те-
орія. Це відображено на схемі (мал. 1) зворотною стріл-
кою від етапу економічної політики до етапу розробки
теорії.
Отже, мета економічного дослідження - розробка теорЯ
і втілення її в економічній політиці.
Розглянемо, яке значення має економічна наука у жиггі
суспільства в цілому та окремої людини. Для цього ско-
ристуємося схемами (див. мал. 2 і 3).
Значення економічної науки в житті суспільства про-
являється щонайменше у двох напрямах: у розробці прин-
ципів економічної політики і в сприянні демократизації
суспільства.
Економічна наука пояснює звязки між явищами, форму-
лює принципи, які допомагають розвязувати проблеми без-
робіття, інфляції, бідності, бюджетного дефіциту та Iн.
Економічна наука сприяє демократизації суспільного
життя. Відомо, що найнеобхідвйшим проявом демократичної
органіаації суспільства є виборність органів влади. Важли-
вою умовою проведення дійсно демократичних виборів є еко-
номічна інформованість не лише тих, хто претендує на вла-
ду, а й тих, хто обирає. Урядовці, політичні діячі змушеиі
давати відповіді на важливі економічні питання: чи можливе
здійснення соціальних програм, що спричинило падіння кур-
су грошей, як доцільно змінити систему оподаткування? Як-
що найширші верстви населення не матимуть хоча б загаль-
9

Значевня екояомічної
наука дяя суспільства
в цілому
Розробка пришиті>, що
стають основою
економічної політики
Сприяння демократизації
суспільстваМалюнок 2
них уявлень про економічні явища, вони не зможуть діяти
свідомо у ході виборних компаній, референдумів, інших за-
гальнонаціональних або місцевих акцій.
Економічна інформованість потрібна розвинутому сус-
пільству, яке будує своє життя на демократичних заса-
дах. Вона є зайвою у відсталих, недемократичних суспіль-
ствах, що тримаються на економічній неосвіченості своїх
громадян.
Значеяня економічної науки в житті окремої людини
дуже велике. Знання економічних законів сприяють ра-
ціональній поведінці у сфері споживання, доцільному ви-
користанню індивідуальних заощаджень. Економічні знан--
ня дають змогу людині орієнтуватись у сфері бізнесу,
допомагають прийняти правильне рішення при виборі ро-
боти. \
Економічна обізнаність формує певні уявлення про те,
чим слід керуватися, обираючи спосіб використання своїх
доходів. Наприклад, людина, яка розуміється на природі
інфляції, знає функції різних ринкових установ (банків,
акціонерних товариств, страхових компаній), має шанс
Раціовшва поведівхл
у епох--вві і -сориставві
івфпіяуа>-х зяофххеяі


Зваче-я економічної
науки жжтгі
окремої людинк
Вмівия оріввіумлкь
у сфері бізяссу10
Пряйнят доціпнжх
рішень щодо <вбору
сфера з-шпосгі
Малюнок З

краще використати свої гроші і вберегтися від знецінення
своїх заощаджень.

Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи - Радсонова Ф. -> читать книгу онлайн далее


Публикация отзывов к книге Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи на нашем сайте не предусмотрен.
Полагаем, что книга Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи автора Радсонова Ф. придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Радсонова Ф. - Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи.
Возможно, что после прочтения книги Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи вы захотите почитать и другие книги Радсонова Ф.. Для этого зайдите сюда, на страницу писателя Радсонова Ф. - может быть, там есть еще книги, которые вас заинтересуют.
Если вы хотите узнать больше о книге Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи, то воспользуйтесь поисковой системой в Интернете.
Биографии автора Радсонова Ф., написавшего книгу Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи, на данном сайте пока что нет.
Ключевые слова страницы: Основи економіки. Пробний підручник для 11 класу загально освітньое школи; Радсонова Ф., скачать, читать, книга, произведение, электронная, онлайн и бесплатно

А - П

П - Я