Большая Экономическая Библиотека    Книга "Деньги"    Золото вместо денег    Авторам и читателям    Контакты
научные статьи:   этнические потенициалы русских, украинцев, американцев и др. народов мира    теория проихождения росов и русов    циклы и пути национализма, патриотизма и сепаратизма    государственные идеологии России, Украины, ЕС и США   
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Храмов В.О.

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник


 

Тут выложен учебник Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник , который написал Храмов В.О..

Данная книга Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник относится к экономике и предназначена для обучения деньгам и денежным отношениям.

Книгу-учебник Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О. полностью можно читать онлайн или скачать бесплатно здесь, на этой странице, без регистрации и без СМС.

Размер архива с экономической книгой Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник: 77.22 KB

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О. - скачать бесплатно книгу


В. О. Храмов, А. П. Бовтрук
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
\
Навчально-методичний посібник
Рецензенти: Г. А. Дмитренко, д-р екон. наук, проф. В. П. Кузьменко, канд. екон. наук, доц.
Відповідальний редактор /. В. Хронюк
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 7 від 31.08.2000)
Храмов В. О., Бовтрук А. П.
Х89 Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 112 с.: іл. — Бібліогр.: с. 109.
ІЗВН 966-608-086-9
У пропонованому навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми організації та її моделі, засоби управління, основи кадрової політики, принципи та стилі управління, методи менеджменту та питання розвитку персоналу, а також терміни, моделі й технології управління персоналом.
Для студентів-бакалаврів заочної та дистанційної форм начання вищих закладів освіти, викладачів і менеджерів.
ББК 65.050.2*73
© В. О. Храмов, А. П. Бовтрук, 2001
6 Міжрегіональна Академія
І5ВН 966-608-086-9 управління персоналом (МАУП), 2001
____________________Передмова
Суспільний розвиток нерозривно пов'язаний з динамічним оновленням системи управлінських відносин, які на рубежі тисячоліть набирають нових якостей, що проявляється у виникненні нових форм виробництва, формуванні глобальної системи торгівлі та фінансів, розробці сучасної концепції управління персоналом організації; діяльності промислово-фінансових груп, транснаціональних компаній і банків, які є власниками значної частини створених у світовій економіці товарів, капіталів і технологій; розробці та прийнятті міжнародних правил і норм регулювання міжгосподарських зв'язків і політичної взаємозалежності; виникненні віртуальної економіки (системи міжнародних економічних відносин через глобальну систему Інтернет); динамічному оновленні структури національної економіки найрозвиненіших країн світу й посиленні розриву між ними і країнами, що розвиваються; подальшому підвищенні ролі комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення системи управління персоналом. Необхідність вивчення цих питань, потреба у поповненні науково-практичних досліджень та інформаційно-технічної бази в цій сфері зумовили створення пропонованого навчально-методичного посібника. У першій главі розглядаються масштаби і системи організації, у другій — завдання та можливості кадрової політики, у третій — система управління персоналом, у четвертій — питання розвитку персоналу, у п'ятій — причини неефективного менеджменту. Основна мета пропонованого навчально-методичного посібника — дати уявлення про закономірності формування управління персоналом (кадрами) організації (підприємства, фірми, державної установи, навчального закладу), показати принципи, форми, засоби та умови їх реалізації.
Глава 1 ________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА
Управління персоналом здійснюється в межах організаційних структур, через які реалізується планомірний і систематичний вплив на поведінку членів колективу організації та відносини між ними. Ці структури мають сприяти цілеспрямованому й ефективному управлінню персоналом і всією організацією через механізм взаємодії принципів і засобів управління. Вибір управлінського стилю і методів менеджменту зумовлює певні організаційні структури та форми, а організаційна форма, у свою чергу, впливає на формування організаційної поведінки членів колективу.
Відсутність організації унеможливлює цілеспрямоване управління виробничим процесом і персоналом. Однак організація — не самоціль, а засіб,.що допомагає управляти персоналом і розподілом праці.
1.1. Організація: сутність, елементи
Поняття Організація — це система, яка складається із сукуп-ооганізації ності упорядкованих, взаємопов'язаних, взаємо-———————— діючих частин цілого. Поняття організації має кілька значень. З одного боку, це узагальнене поняття інститутів усіх форм власності — приватних і суспільних, тобто будь-яке підприємство є організацією. З іншого боку, це поняття має інструментальний характер і описує систему формальних правил та приписів, тобто будь-які підприємства, фірми, установи мають певну організацію.
Розглянемо поняття організації як універсального інструменту. Організацію розуміють як діяльність (створення структури) і як результат (структуру). Структурування організації передбачає поєднування та розмежовування завдань, їх носіїв (людей) і сфер діяльності (трудових процесів).
4
Результатом структурування є організаційна структура, яка складається з організації структури та організації роботи.
Під організацією структури розуміють розподіл виробничого процесу на елементи за принципом розподілу праці і координацію їх по вертикалі та горизонталі. Під організацією роботи розуміють структурування процесу праці та дій у межах певної системи управління. На практиці організація структури та організація роботи тісно взаємопов'язані, оскільки робота здійснюється в межах певної системи управління, а будь-яка система управління реалізується через структурування процесу праці.
Завдання організації випливає із завдання вироб- Завдання ництва, що полягає у пропонуванні певних то- організації варів і послуг. ————————
Очікуваних результатів виробництва досягають на основі розподілу праці. Тому завдання організації полягає в розподілі організаційної структури на підрозділи і здійсненні вертикальної та горизонтальної координації їх діяльності. Необхідно розмежовувати цільові комплекси, транспортну та комунікаційну мережі.
Виробничий процес здійснюється через доцільну комбінацію виробничих факторів і систематизацію однотипних видів діяльності персоналу, що забезпечує розв'язання завдання організації. Ефективність розв'язання завдання організації значною мірою залежить від якості організаційної структури, що дає змогу ефективно управляти персоналом і оптимально адаптуватися до умов ринку.
Завдання координації та управління персоналом в Елементи організації реалізують за допомогою таких орга- організації нізаційних елементів: —————————
• завдань і їх носіїв;
• посад і їх формування;

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О. -> читать книгу онлайн далее


Публикация отзывов к книге Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник на нашем сайте не предусмотрен.
Полагаем, что книга Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник автора Храмов В.О. придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Храмов В.О. - Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник.
Возможно, что после прочтения книги Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник вы захотите почитать и другие книги Храмов В.О.. Для этого зайдите сюда, на страницу писателя Храмов В.О. - может быть, там есть еще книги, которые вас заинтересуют.
Если вы хотите узнать больше о книге Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник, то воспользуйтесь поисковой системой в Интернете.
Биографии автора Храмов В.О., написавшего книгу Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник, на данном сайте пока что нет.
Ключевые слова страницы: Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник; Храмов В.О., скачать, читать, книга, произведение, электронная, полностью, онлайн, бесплатно
научные статьи:   демократия и принципы Конституции в условиях перемен    чему должна учить школа    принципы для улучшения брака: 1 и 3 понравится женщинам, а 4 и 6 понравится мужчинам    реальная дружба - это взаимопомощь   

А - П

П - Я